©

+33 (0)4 93 62 38 68

info@ezratahim.fr


Allumage 18:02 הדלקת נרות   /   Parashat Ki Tisa פרשת כי תשא   /    /   Havdala 19:11 הבדלה