©

+33 (0)4 93 62 38 68

info@ezratahim.fr


ראש חודש תמוז   /    ראש חודש תמוז   /   Allumage 20:58 הדלקת נרות   /   Parashat Korach פרשת קורח   /    /   Havdala 22:06 הבדלה