©

+33 (0)4 93 62 38 68

info@ezratahim.fr


Yom Kippur le 25-09 יום כפור   /   Havdala 20:14 הבדלה
Erev Sukkot le 29-09 ערב סוכות   Allumage 18:58 הדלקת נרות   /   Sukkot I le 30-09 סוכות א׳   Allumage 20:04 הדלקת נרות   /